Friday, January 21, 2011

May Bagyo Ma't May Rilim

May Bagyo Ma't Rilim


May bagyo ma't, may rilim
Ang ola'y, titiguisin,
Aco'y, magpipilit din:
Acquing paglalacbayin
Toloyin cong hanapin
Dios na ama namin.

Cun di man magupiling
Tocsong mabaomabaoin,
Aco'y, mangangahas din:
Itong libro'y, basahin,
At dito co hahangoin
Acquing sasandatahin.

Cun dati mang nabulag
Aco'y, pasasalamat,
Na ito ang liunag
Dios ang nagpahayag
Sa Padreng bagsiulat
Nitong mabuting sulat.

Naguiua ma't, nabagbag
Daloyong matataas,
Aco'y magsusumicad
Babagohin ang lacas;
Dito rin hahaguilap
Timbulang icaligtas.

Cun lompo ma't, cun pilay
Anong di icahacbang
Naito ang aacay
Magtuturo nang daan:
Toncod ay inilaan
Sucat pagcatibayan.

5 comments:

 1. 1.To become more valuable you have to look at all aspects of your life from a broader perspective than what you have done in the past.
  2.The character believe that the individual who makes mistakes and errors along his journey to success is halfway to the target already.
  3.All the challenges have purposes for our life.
  4.God teaches us to become stronger in the future.
  5.Look at our problems in a positive way like what the man did in the poem.

  ReplyDelete
 2. The character believe that the individual who makes mistakes and errors along his journey to success is halfway to the target already.

  ReplyDelete
 3. All the challenges have purposes for our life.

  ReplyDelete
 4. God teaches us to become stronger in the future.

  ReplyDelete
 5. Look at our problems in a positive way like what the man did in the poem.

  ReplyDelete